بازگشت
چاپ مقاله در مجله Journal of Surfactant and Detergent در سال 2015
در این مقاله روشی جدید جهت شناسایی N-نیتروزودی¬اتانول آمین در کوکونات¬دی¬اتانول¬آمید ارائه شده است. نیتروزوآمین¬ها ترکیباتی بسیار سمی و سرطانزا می¬باشند که در اثر مجاورت آمین¬ها بویژه آمین¬های نوع دوم با اکسیژن موجود در هوا تولید می¬شوند. بررسی¬های انجام شده در این مقاله نشان داد که روش HPLC با آشکارساز UV-Vis دو طول موجی روشی مناسب برای شناسایی نیتروزوآمین¬ها می¬باشد.


مشاهده فایل ضمیمه